Reglement begraafplaats

(Dit bestand is ook als PDF bestand te downloaden:  Reglement begraafplaats 2019

Reglement van beheer voor de Rooms Katholieke Begraafplaats van de parochie O.L.V Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade

Begripsaanduidingen

Artikel 1

In dit Reglement wordt verstaan onder :

A bestuur, het parochiebestuur als rechtspersoon van de R.K. parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade eigenaresse van de begraafplaats.

B begraafplaats, het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven of bijzetten van asbussen van overledenen, gelegen aan de Hagendorenweg te Amstenrade.

C beheerder, degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats.

D particulier ( urn ) graf, een ruimte op de begraafplaats bestemd voor het begraven van een of meer overledenen of hun asbussen, waarvan het uitsluitend recht voor de duur van 20 jaar is verleend aan een rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement welk recht kan  worden verlengd.

E rechthebbende, de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht op een particulier ( urn ) graf is verleend.

F algemeen ( urnen ) graf, een ruimte op de begraafplaats , bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar behoeven te zijn of van hun asbussen waarvan het recht op medegebruik voor de duur van 20 jaar is verleend aan gebruikers volgens de voorwaarden van dit reglement.

G gebruiker, de meerderjarige persoon aan wie een recht op medegebruik in een algemeen ( urnen ) graf is verleend.

H grafrecht,het recht op een particulier ( urnen ) graf voor tenminste 20 jaar.

I bijzetting,

1 – het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een   overledene is begraven.

2 – het begraven van een asbus / urn in een graf waarin reeds een    overledene of een urn is begraven.

J asbus, een hermetisch afgesloten koker met de as van een overledene.

K urn, voorwerp waarin een of meerdere asbussen zijn opgeborgen.

Bestuur,

Artikel 2

Het bestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur  van een parochie van de R.K. Kerk in Nederland en ter zake van het  beheer van de begraafplaats volgens dit reglement en de rijks wet op de  lijkbezorging.

Artikel 3

Het bestuur wijst een persoon aan die het belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats, de beheerder. De beheerder is bevoegd om namens  het bestuur opdracht voor grafrecht te verlenen en zorgen voor  beheersactiviteiten.

Artikel 4

1 – Voor de begraving dient aan de beheerder het verlof tot begraven of de   bereidverklaring tot bezorgen van de as te worden getoond.

2 – De voor de begraving van een asbus noodzakelijke bescheiden, zoals de   grafakte en de kwitantie van betaling van de verschuldigde rechten,  moeten voor de begraving aan de beheerder worden overlegd.

Bevorderen van natuurlijke ontbinding.

Artikel 5

1 – Het is verboden om een overledene te begraven in een zinken of andere   metalen of kunststof ( binnen ) kist.

2 – Bij de begraving van een overledene is het niet toegestaan deze van een   lijkhoes dan wel van een lijkomhulsel te voorzien, welke niet voldoet   aan het lijkomhulselbesluit 1988 en alle overige wettelijke     voorgeschreven vereisten ten behoeve van de bevordering van de    lijkvertering en eventuele andere met deze regelgeving     samenhangende doeleinden. Rechthebbende heeft daarvoor zorg te   dragen. De beheerder kan desgewenst daartoe een verklaring vragen.

3 – Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten   bij te sluiten die niet tot de kist of overledene behoren , anders dan   kleine verteerbare grafgiften.

4 – De rechthebbende is verantwoordelijk voor het naleven van de onder lid   1t/m 3 – vermelde voorschriften. Eventuele schade en /of kosten bij het   niet naleven van deze voor schriften zullen op de rechthebbende    worden verhaald.

De begraving van een overledene.

Artikel 6

1 – Een begraving geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren   overeen gekomen en volgens aanwijzing van de beheerder.

2 – De begraafplaats is niet toegankelijk voor de volgwagens. De beheerder kan, uitsluitend voor mindervalide personen een uitzondering maken.

3 – De kist dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer, welk nummer moet worden opgenomen in het register van de overledene.

Werkzaamheden op de begraafplaats.

Artikel 7

1 – Het delven en dichten van graven , het openen van een graf , het    opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen wordt   uitsluitend gedaan in opdracht van de beheerder van de     begraafplaats.

2 – De beheerder geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met   de bouw, de aanleg of het onderhoud van een grafteken en/of    beplanting gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op    tijden dat de begraafplaats is geopend.

3 – Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en   tijdens begravingen. Op zaterdag worden geen werkzaamheden   door beroepskrachten uitgevoerd, maar is uitsluitend de     grafverzorging door nabestaande toegelaten.

4 – Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en     hulpmiddelen te worden meegenomen of te worden gestort of    geplaatst volgens aanwijzing van de beheerder.

Bezoekers.

Artikel 8

Het bestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats voor bezoekers  toegankelijk is. De begraafplaats is voor auto’s en fietsen ( al of niet met  hulpmotor ) gesloten. Honden worden alleen aangelijnd op de    begraafplaats toegelaten. De beheerder kan voor minder validen een  uitzondering maken. Bezoekers wordt verzocht luidruchtigheid te  vermijden. Voor het houden van dodenherdenkingen of plechtige  onthulling van een grafteken moet van te voren toestemming zijn  gevraagd.

 

Administratie.

Artikel 9

1 – De beheerder is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van de  begraafplaats. De administratie bevat in ieder geval het wettelijk  verplichte register van de overledenen met vermelding van hun

registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar  zij begraven zijn, alsmede een zelfde register van de asbussen. Deze  registers zijn openbaar. Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand  grafrechten, waarin de  namen en adressen van alle rechthebbenden en  gebruikers zijn geregisterd.

2 – Het boekjaar van de begraafplaats loopt van 1 – januari t/m 31 – december.

Het vestigen van het grafrecht.

Artikel 10

1 – Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het  bestuur, de beheerder registreert de grafakte.

2 – Op de begraafplaats kunnen worden begraven :

  • zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie en zij die met een parochiaan gehuwd waren,
  • Oud parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de parochie behoorden.

3 – Het bestuur kan van lid 2 – in uitzonderlijke gevallen afwijken en toestaan  dat anderen op de begraafplaats worden begraven. Wel moet er een   band zijn met Amstenrade.

Uitgifte van graven.

Artikel 11

De graven van een gravenveld worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgegeven. Het is niet mogelijk een bepaalde grafruimte te reserveren.

Recht op particulier ( urnen ) graf.

Artikel 12

Aan een meerderjarige persoon of rechtspersoon het recht verlenen om voor 20 jaar gebruik te maken van een bepaalde ( urnen ) grafruimte voor hemzelf, echtgenoot,echtgenote, een bloedverwant of een pleeg- of stiefkind. Aan de in dit reglement gestelde bepalingen moet dan zijn voldaan, en het moet schriftelijk zijn vastgelegd.

Adres rechthebbende en gebruiker.

Artikel 13

De rechthebbende en de gebruiker zijn verplicht hun adres aan de beheerder op te geven, evenals de eventuele wijzigingen van hun adres of rechthebbende.

 

Overlijden rechthebbende en gebruiker.

Artikel 14

1 – Binnen 6 – maanden na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker dient  het grafrecht na een daartoe gedaan verzoek van de erfgenamen te worden  overgeschreven op naam van de echtgenoot, echtgenote, bloed- of  aanverwant , of pleeg- of stiefkind.

2 – Overdracht aan een ander dan de onder 1 – genoemde personen is slechts  mogelijk , indien daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel  van het bestuur.

3 – Een rechthebbende kan afstand doen van het grafrecht, zonder aanspraak te  kunnen maken op enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te  geschieden.

Ontbindende voorwaarden grafrechten.

Artikel 15

Het bestuur verleent grafrecht uitdrukkelijk voor de tijd, dat het terreindeel, waarin zich de graven en urnen zich bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en de begraafplaats in exploitatie blijft.

Bij de bestemmings- verandering van de begraafplaats, of de voorgenomen sluiting of geslotenverklaring van de begraafplaats, kan geen bezwaar worden gemaakt over het toegekende grafrecht.

Het verlengen van grafrechten.

Schriftelijk informeren van de rechthebbende

Artikel 16

1 – De beheerder zal in het jaar voor het verstrijken van de termijn, waarvoor  grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van het grafrecht en  de voorwaarden noemen waaronder deze rechten kunnen worden verlengd  voor de periode van minimaal 10 jaar.

2 – Indien niet binnen 3 – maanden na de verzending van het onder 1 – genoemde  wordt gereageerd zal melding hiervan worden gedaan op de  begraafplaats. Deze melding  blijf gedurende 3 – maanden aanwezig.

3 – De verlenging van het grafrecht wordt alleen verleend wanneer het onderhoud  van het graf naar oordeel van het bestuur niet in een verwaarloosde staat  is.

Verlenging bijzetting.

Artikel 17

Wanneer in een particulier ( urnen ) graf, bestemd voor het begraven van meerdere overledenen,een bijzetting of asbus plaatsing heeft plaats gevonden wordt het lopende termijn van het grafrecht verlengd met een periode van 20 jaar. Het nog niet verstreken gedeelte van het lopende termijn wordt met de verlenging verrekend.

Einde van de grafrechten

Artikel 18

De grafrechten vervallen

A – door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het    bepaalde in artikel 15.

B – indien de betalingen van de grafrechten niet binnen een termijn van 3 –   maanden zijn voldaan.

C – indien een terreingedeelte, waarin zich de graven en of urnen bevinden   aan de bestemming van begraafplaats wordt onttrokken of wanneer   de begraafplaats niet meer wordt geëxploiteerd.

D – wanneer er niet is gereageerd op de aankondiging zoals vermeld in artikel 16.

E – Indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en weigert dit tegen kosten te laten doen.

F – indien de rechthebbende afstand doet van het grafrecht.

 

Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de graven.

Indeling door bestuur.

Artikel 19

Het bestuur behoud zich het recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in urnen en graven vast te stellen en te wijzigen.

Soorten van graven.

Artikel 20

1 – Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik van:

  • een particulier enkel- of dubbelgraf waarop een grafteken kan worden geplaatst en waarin het bij zetten van een urn is toegestaan.
  • een urnenveld waar het bijzetten van urnen mogelijk is met een afsluitende steen.
  • een bijzonder graf waarin meerdere personen al dan niet bloedverwanten zijn begraven of worden begraven.

2 – Graftekens moeten voldoen aan de volgende afmetingen 1 – meter lengte en 1 –   meter hoogte.

3 – In een enkelgraf mag geen bijzetting plaats vinden.

4 – Een dubbelgraf is bestemd voor twee met namen aan geduide overledenen. In dit graf worden de overledenen boven elkaar en niet naast elkaar  begraven.

5 – Kindergraven zijn bestemd voor een kind dat overleden is niet ouder als 12 –  jaar.

6 – Familiegraven, daarin mogen maximaal drie boven elkaar begraven worden.

Het kan ook als dubbelbreed graf worden aangelegd.

Graftekens en grafbeplanting.

Risico schade aan graftekens.

Artikel 21

1 – Gedurende de termijn van het grafrecht blijven de graftekens en de

grafbeplanting eigendom van de rechthebbende. Het bestuur aanvaardt  deze graftekens en beplanting niet in beheer. Dit betekent dat de  rechthebbende verantwoordelijk is voor het onderhoud.

2 – Schade veroorzaakt door werkzaamheden op de begraafplaats worden door  het bestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor het bestuur door  een verzekeringsovereenkomst wordt gedekt.

Plaatsen, verwijderen, herplaatsen van een grafteken.

Artikel 22

De opdracht tot het plaatsen van een grafteken, het tijdelijk verwijderen voor een bijzetting en het weer herplaatsen wordt gegeven door de rechthebbende. Indien het verwijderde grafteken na de bijzetting niet binnen 3 maanden is herplaatst is het bestuur gerechtigd het van de begraafplaats te verwijderen.

Tijdelijke verwijdering grafteken door de beheerder.

Artikel 23

1 – Indien het voor het beheer van de begraafplaats naar het oordeel van de  beheerder grafteken of begroeiing moet worden weggenomen, zijn de kosten hier  voor en de herplaatsing voor het bestuur.

2 – Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder  zonder voorafgaande waarschuwing van de graven worden verwijderd.

Verwijdering graftekens na einde grafrecht.

Artikel 24

Binnen 3 maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en of beplanting in opdracht van de beheerder op kosten van de rechthebbende worden verwijderd.

Tarieven en onderhoud.

Tarieven

Artikel 25

1 – Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzetting, voor  onderhoud en voor verwijderen van graftekenen en /of beplanting bij het  einde van de termijn waarvoor een grafrecht is aangegaan worden de  volgende tarieven geheven. Deze zijn als volgt samengesteld:

  • een bedrag voor werkzaamheden aan het graf .
  • een bedrag voor het grafrecht.
  • een bedrag ter bestrijding van de kosten van door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht.
  • een bedrag ter bestrijding van de kosten van het verwijderen en vernietigen van grafteken inclusief fundering en/ of beplanting na het eindigen van het grafrecht.

2 – het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op van de voor de begraafplaats geldende tarieven.

Algemeen onderhoud.

Artikel 26

Het bestuur zal zorg dragen dat de afrastering, de paden,de groenvoorzieningen en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden.

Overgangsbepaling

Artikel 27

1 – Voor in het verleden verleende grafrechten waarvan de tijdsduur niet meer  aantoonbaar vast te stellen is, heeft reglement voorzien in een termijn van  20 jaar na inwerkingtrede van het reglement.

2 – Rechthebbenden met een grafrecht dat aantoonbaar voor onbepaalde tijd is  verleend, zijn niet het tariefonderdeel verschuldigd voor het grafrecht,  zoals bedoeld in artikel 25 – lid 1 – sub b.

Slot bepaling.

Sluiting van de begraafplaats

Artikel 28

Het bestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begraving te sluiten. Uitsluitend de betalingen voor begravingen, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden daarna door het bestuur aan de rechthebbende gerestitueerd.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en /of graftekens naar een andere begraafplaats.

Klachten

Artikel 29

Belanghebbende kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen.

Onvoorzien.

Artikel 30

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 31

Dit reglement is goedgekeurd in de kerkbestuursvergadering van

d.d. ……….-……………-……….. en is van toepassing met ingang van …….-……..-…….

Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen

De voorzitter : de Z.E.H. Jacobs   ……………………………..

De secretaris :mvr. M. Jeuken – Houben ……………………………

9xrockers.com videoxsearch.mobi xxx mms videos
indiandesixnxx pornozavr.net gujarat bf
indian girls naked indianpornvideos.me sexy video indean
free village sex indianfuck.org rexporn
call girl pune indiansexmms.me bigasssex.com
blue film bangali indiansexbar.mobi tsmilsex
sex video sex video porngonzo.mobi nangi filmen
deshi sexy pornorgy.org handjob in public
assames xxx video duporn.mobi ajooba song mp3 download
جنس عائلى bakireporn.net نيك في الكنيسه
www.google.com xnxx pornstarstube.info remo telugu movie
sex movies video desixxxtube.info plamtube
hot tumblr popsexy.net telugu sexvidios
sex vedio malayalam xxxvideohd.net mallu hot sex videos
سكس بنجلاديش meyzo.mobi تجسس محارم