Reglement begraafplaats

(Dit bestand is ook als PDF bestand te downloaden:  « Download hier het reglement als PDF bestand»)

Reglement van beheer voor de

Rooms Katholieke.

Begraafplaats van de parochie

O.L.V Onbevlekt Ontvangen

te Amstenrade

Inhoudsopgave

 

  1. Inhoudsopgave                                                                                         2

Algemene Bepalingen                                                                                       3

  1. 3

Bestuur,                                                                                                               3

Bevorderen van natuurlijke ontbinding.                                                      4

  1. 5

Het verlengen van grafrechten                                                                         7

Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de graven.                  8

Graftekens en grafbeplanting.                                                                          9

Tarieven en onderhoud.                                                                                    10

Slot bepaling.                                                                                                        11

 

Algemene Bepalingen

 

 Begripsaanduidingen

 

 Artikel 1

In dit Reglement wordt verstaan onder :

$1A.      Bestuur, het parochiebestuur als rechtspersoon van de R.K parochie O.LV Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade eigenaresse van de begraafplaats.

$1B.      Begraafplaats, het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven of bijzetten van asbussen van overledenen, gelegen aan de Hagendoornweg te Amstenrade.

$1C.      Beheerder, degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en    het beheer van de begraafplaats.

$1D.     Particulier (urn) graf, een ruimte op de begraafplaats bestemd voor het begraven van een of meer overledenen of hun asbussen, waarvan het uitsluitend recht voor de duur van 20 jaar is verleend aan een rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement welk recht kan worden verlengd.

$1E.      Rechthebbende, de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht   op een particulier ( urn ) graf is verleend.

$1F.       Algemeen ( urnen ) graf, een ruimte op de begraafplaats , bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar behoeven te zijn of van hun asbussen waarvan het recht op medegebruik voor de duur van 20 jaar is verleend aan gebruikers volgens de voorwaarden van dit reglement.

$1G.     Gebruiker, de meerderjarige persoon aan wie een recht op medegebruik in een algemeen ( urnen ) graf is verleend.

$1H.     Grafrecht,het recht op een particulier ( urnen ) graf voor tenminste 20 jaar.

$1I.        Bijzetting,

$1a.      het begraven van een overledenen in een graf waarin reeds een                           overledenen is begraven.

$1b.      het begraven van een asbus / urn in een graf waarin reeds een                             overledene of een urn is begraven.

$1J.        Asbus, een hermetisch afgesloten koker met de as van een overledene.

$1K.      Urn, voorwerp waarin een of meerdere asbussen zijn opgeborgen.

 

 

 Bestuur,

 Artikel 2

Het bestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in Nederland en ter zake van het beheer van de begraafplaats volgens dit reglement en de rijkswet op de lijkbezorging.

Artikel 3

Het bestuur wijst een persoon aan die is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats, de beheerder. De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdracht te verlenen grafrecht te verlenen en zorgen voor beheersactiviteiten.

Artikel 4

$11.      Voor de begraving dient aan de beheerder het verlof tot begraven of de bereidverklaring tot bezorgen van de as te worden getoond.

$12.      De voor de begraving van een asbus noodzakelijke bescheiden, zoals de grafakte en de kwitantie van betaling van de verschuldigde rechten, moeten voor de begraving aan de beheerder worden overlegd.

 

 

Bevorderen van natuurlijke ontbinding.

 

Artikel 5

$11.      Het is verboden om een overledene te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof ( binnen )kist.

$12.      Bij de begraving van een overledene is het niet toegestaan deze van een lijkhoes dan wel van een lijkomhulsel te voorzien, welke niet voldoet aan het lijkomhulselbesluit 1988 en alle overige wettelijke voorgeschreven vereisten ten behoeve van de bevordering van de lijkvertering en eventuele andere met deze regelgeving samenhangende doeleinden. Rechthebbende heeft daarvoor zorg te dragen. De beheerder kan desgewenst daartoe een verklaring vragen.

$13.      Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of overledene behoren , anders dan kleine verteerbare grafgiften.

$14.      De rechthebbende is verantwoordelijk voor het naleven van de onder lid 1 t/m 3 vermelde voorschriften. Eventuele schade en /of kosten bij het niet naleven van deze voor schriften zullen op de rechthebbende worden verhaald.

 

De begraving van een overledene.

 

Artikel 6

$11.      Een begraving geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren overeengekomen en volgens aanwijzing van de beheerder.

$12.      De begraaf plaats is niet toegankelijk voor de volgwagens.            De beheerder kan, uitsluitend voor mindervalide personen een uitzondering maken.

$13.      De kist dan wel het het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer, welk nummer moet worden opgenomen in het register van de overledene.

 

 

 

Werkzaamheden op de begraafplaats.

 

Artikel 7

$11.      Het delven en dichten van graven , het openen van een graf , het             opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen wordt uitsluitend gedaan in opdracht van de beheerder van de begraafplaats.

$12.      De beheerder geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van een grafteken en/of beplanting gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats is geopend.

$13.      Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen. Op zaterdag worden geen werkzaamheden door beroepskrachten uitgevoerd, maar is uitsluitend de grafverzorging door nabestaande toegelaten.

$14.      Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmiddelen te worden meegenomen of te worden gestort of geplaatst volgens aanwijzing van de beheerder.

 

 

Bezoekers.

 

Artikel 8

Het bestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats voor bezoekers   toegankelijk is. De begraafplaats is voor auto’s en fietsen ( al of niet met hulpmotor )gesloten. Honden worden alleen aangelijnd op de begraafplaats toegelaten. De beheerder kan voor minder validen een uitzondering maken. Bezoekers wordt verzocht luidruchtigheid te vermijden. Voor het houden van dodenherdenkingen of plechtige onthulling van een grafteken moet van te voren toestemming zijn gevraagd.

 

 

Administratie.

 

Artikel 9

 

$11.      De beheerder is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van de begraafplaats. De administratie bevat in ieder geval het wettelijk      verplichte register van de overledenen met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een zelfde register van de asbussen. Deze registers zijn openbaar. Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand           grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden en gebruikers zijn geregisterd.

$12.      Het boekjaar van de begraafplaats loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Het vestigen van het grafrecht.

 

Artikel 10

 

$11.      Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, de beheerder registreert de grafakte.

$12.      Op de begraafplaats kunnen worden begraven :

zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie en zij die met een parochiaan gehuwd waren;

Oud parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de parochie behoorden.

$13.      Het bestuur kan van lid 2 in uitzonderlijke gevallen afwijken en toestaan  dat anderen op de begraafplaats worden begraven. Wel moet er een band zijn met Amstenrade

 

 

Uitgifte van graven.

 

Artikel 11

De graven van een gravenveld worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgegeven. Het is mogelijk een bepaalde grafruimte te reserveren.

Recht op particulier ( urnen ) graf.

 

Artikel 12

 

Aan een meerderjarige persoon of rechtspersoon het recht verlenen om voor 20  jaar gebruik te maken van een bepaalde ( urnen ) grafruimte voor hemzelf, echtgenoot, echtgenote, een bloedverwant of een pleeg- of stiefkind. Aan de in dit reglement gestelde bepalingen moet zijn voldaan en moet schriftelijk zijn vastgelegd.

 

 

Adres rechthebbende en gebruiker.

 

Artikel 13
De rechthebbende en de gebruiker zijn verplicht hun adres aan de beheerder op te geven, evenals de eventuele wijzigingen van hun adres of rechthebbende.

 

 

Overlijden rechthebbende en gebruiker.

 

Artikel 14

$11.      Binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker dient het grafrecht na een daartoe gedaan verzoek van de erfgenamen te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, bloed- of aanverwant , of pleeg- of stiefkind.

$12.      Overdracht aan een ander dan de onder 1 genoemde personen is slechts mogelijk , indien daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel van het bestuur.

$13.      Een rechthebbende kan afstand doen van het grafrecht, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te             geschieden.

 

 

Ontbindende voorwaarden grafrechten.

 

Artikel 15

Het bestuur verleent grafrecht uitdrukkelijk voor de tijd, dat het terreindeel, waarin zich de graven en urnen bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en de begraafplaats in exploitatie blijft.

Bij de bestemmingsverandering van de begraafplaats, of de voorgenomen sluiting of geslotenverklaring van de begraafplaats, kan geen bezwaar worden gemaakt over het toegekende grafrecht.

 

 

Het verlengen van grafrechten

 

Schriftelijk informeren van de rechthebbende

 

Artikel 16

$11.      De beheerder zal in het jaar voor het verstrijken van de termijn, waarvoor grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van het grafrecht en    de voorwaarden noemen waaronder deze rechten kunnen worden verlengd voor de periode van minimaal 5 jaar.

$12.      Indien niet binnen 3 maanden na de verzending van het onder 1 genoemde wordt gereageerd zal melding hiervan worden gedaan op de begraafplaats Deze melding blijf gedurende 3maanden aanwezig.

$13.      De verlenging van het grafrecht wordt alleen verleend wanneer het onderhoud             van het graf naar oordeel van het bestuur niet in een verwaarloosde staat is.

 

Verlenging bijzetting.

 

 

Artikel 17

Wanneer in een particulier ( urnen ) graf, bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, een bijzetting of asbus plaatsing heeft plaats gevonden wordt het lopende termijn van het grafrecht verlengd met een periode van 20 jaar. Het nog niet verstreken gedeelte van het lopende termijn wordt met de verlenging verrekend.

 

Einde van de grafrechten

 

Artikel 18

De grafrechten vervallen

$11.      door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.

$12.      indien de betalingen van de grafrechten niet binnen een termijn van 3 maanden zijn voldaan.

$13.      indien een terreingedeelte, waarin zich de graven en of urnen bevinden aan de bestemming van begraafplaats wordt onttrokken of wanneer de begraafplaats niet meer wordt geëxploiteerd.

$14.      wanneer er niet is gereageerd op de aankondiging zoals vermeld in artikel 16.

$15.      indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplantingverwaarloost en weigert dit te doen tegen kosten te laten doen.

$16.      indien de rechthebbende afstand doet van het grafrecht.

 

Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de graven.

 

Indeling door bestuur.

 

Artikel 19

Het bestuur behoud zich heet recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in urnen en graven vast te stellen en te wijzigen.

 

Soorten van graven.

 

Artikel 20

Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik van:

$11.      een particulier enkel- of dubbel graf waarop een grafteken kan worden geplaatst en waarin het bij zetten van een urn is toegestaan.

$12.      een urnenveld waar het bijzetten van urnen mogelijk is met een afsluitende steen.

$13.      een bijzonder graf waarin meerdere personen al dan niet bloedverwanten zijn begraven of worden begraven.

$14.      Graftekens moeten voldoen aan de volgende afmetingen 1 meter lengte en 1     meter hoogte.

$15.      In een enkelgraf mag geen bijzetting plaats vinden.

$16.      Een dubbel graf is bestemd voor twee met namen aan geduide overledenen.

In dit graf worden de overledenen boven elkaar en niet naast elkaar begraven.

$17.      Kinder graven zijn bestemd voor een kind dat overleden is niet ouder als 12 jaar.

$18.      Familie graven daarin mogen maximaal drie boven elkaar begraven worden.

Het kan ook als dubbelbreed graf worden aangelegd.

 

 

 

 

 

Graftekens en grafbeplanting.

 

Risico schade aan graftekens.

 

Artikel 21

 

$11.      Gedurende de termijn van het grafrecht blijven de graftekens en de grafbeplanting eigendom van de rechthebbende. Het bestuur aanvaardt        deze graftekens en beplanting niet in beheer. Dit betekent dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor het onderhoud.

$12.      Schade veroorzaak door werkzaamheden op de begraafplaats worden door het bestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor het bestuur door een verzekeringsovereenkomst wordt gedekt.

Plaatsen, verwijderen, herplaatsen van een grafteken.

 

Artikel 22

De opdracht tot het plaatsen van een grafteken, het tijdelijk verwijderen voor een bijzetting en het weer herplaatsen wordt gegeven door de rechthebbende. Indien het verwijderde grafteken na de bijzetting niet binnen 3 maanden is herplaatst is het bestuur gerechtigd het van de begraafplaats te verwijderen.

 

 

Tijdelijke verwijdering grafteken door de beheerder.

 

Artikel 23

$11.      Indien het voor het beheer van de begraafplaats naar oordeel van de beheerder grafteken of begroeiing moet worden weggenomen, zijn de kosten hier voor en de herplaatsing voor het bestuur.

$12.      Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing van de graven worden verwijderd.

 

 

Verwijdering graftekens na einde grafrecht.

 

Artikel 24

Binnen 3 maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en of beplanting in opdracht van de beheerder op kosten van de rechthebbende

worden verwijderd.

 

Tarieven en onderhoud.

 

Tarieven

 

Artikel 25

$11.      Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzetting, voor onderhoud en voor verwijderen van graftekenen en /of beplanting bij het einde van de termijn waarvoor een grafrecht is aangegaan worden de      volgende tarieven geheven. Deze zijn als volgt samengesteld:

$1a)      een bedrag voor werkzaamheden aan het graf .

$1b)      een bedrag voor het grafrecht.

$1c)      een bedrag ter bestrijding van de kosten van door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht.

$1d)      een bedrag ter bestrijding van de kosten van het verwijderen en vernietigen van grafteken inclusief fundering en/ of beplanting na het eindigen van het grafrecht.

 

$12.      het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op van de voor de begraafplaats  geldende tarieven.

 

Algemeen onderhoud.

 

Artikel 26

Het bestuur zal zorg dragen dat de afrastering, de paden,de groenvoorzieningen beplanting van de begraafplaats worden onderhouden.

 

 

 

Overgangsbepaling

 

Artikel 27

$11.      Voor in het verleden verleende grafrechten waarvan de tijdsduur niet meer aantoonbaar vast te stellen is, heeft reglement voorzien in een termijn van 10 jaar na inwerkingtrede van het reglement.

$12.      Rechthebbenden met een grafrecht dat aantoonbaar voor onbepaalde tijd is verleend, zijn niet het tariefonderdeel verschuldigd voor het grafrecht, zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 sub b.

 

 

Slot bepaling.

 

Sluiting van de begraafplaats

 

Artikel 28

Het bestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begraving te sluiten. Uitsluitend de bepalingen voor begravingen, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden daarna door het bestuur aan de rechthebbende gerestitueerd.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en/of graftekens naar een andere begraafplaats.

 

 

 Klachten

 

Artikel 29

Belanghebbende kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen.

 

 

 

Onvoorzien.

 

Artikel 30

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

Artikel 31

Dit reglement is goedgekeurd in de kerkbestuursvergadering van d.d.21-05-2015 en is van toepassing met ingang van d.d. 04-07-2015

Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen

 

 

 

 

De voorzitter : de Z.E.H. Jacobs                     _______________________________

 

 

De secretaris :mvr. M. Jeuken – Houben      _______________________________